1 2 3 6
7 เมษายน 2564 รายงายผลการดำเนินงานรายไตรม่ส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564
4 มีนาคม 2564 ประกาศผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
3 กุมภาพันธ์ 2564 ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำเดือนมกราคม 2564
25 มกราคม 2564 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส ที่ 2/2564
22 มกราคม 2564 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน(กองคลัง) ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2564
19 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.98-0๑๕ สายนบไทร – ท่าตาหนีและ
4 มกราคม 2564 นำส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่าย-ประจำไตรมาสที่-1
11 มกราคม 2564 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2563
8 มกราคม 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปี 2564
6 มกราคม 2564 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ เทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำปีการศึกษา 2564
1 2 3

พันธกิจ เทศบาลตำบลท่าประจะ

“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 4
  • 4,015
  • 25,638
  • 4,595
  • 6,951