1 2 3 5
4 มกราคม 2564 นำส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่าย-ประจำไตรมาสที่-1
11 มกราคม 2564 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2563
8 มกราคม 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปี 2564
6 มกราคม 2564 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ เทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำปีการศึกษา 2564
5 มกราคม 2564 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ
15 ธันวาคม 2563 การนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมการส่งรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
1 ธันวาคม 2563 เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
27 พฤศจิกายน 2563 แจ้งผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
27 พฤศจิกายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล
3 พฤศจิกายน 2563 แจ้งค่าใช้จ่ายที่เทศบาลตำบลท่าประจะ เบิกจ่ายให้โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าประจะ และ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านควนสมบูรณ์
1 2 3

7 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซ้อติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) จำนวน ๑๗ ชุด
9 ธันวาคม 2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 17 ชุด
9 ธันวาคม 2563 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)จำนวน 17 ชุด
30 พฤศจิกายน 2563 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อ/ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 17 ชุด ตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลท่าประจะ
3 ตุลาคม 2563 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 17 ชุด ตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลท่าประจะ
12 พฤษภาคม 2563 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่งโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
1 2
1 2 3

พันธกิจ เทศบาลตำบลท่าประจะ

“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 3
  • 150
  • 14,086
  • 3,834
  • 5,943