กองคลัง


นางพรรณี ศรีจริต
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายณรงค์ฤทธิ์ เจ้หนูด้วง

นักวิชาการเงินและบัญชี


นางเสาวภา ชูถนอม

นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวกมลทิพย์ เที่ยงสนิท

นักวิชาการพัสดุ


นางประไพศรี ยะวิเชียร
เจ้าพนักงานธุรการ


นายหิรัณย์ พรหมทอง
ผช.ลูกมือช่าง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ


น.ส.ปทิตตา บุญงวศ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางกรรณิการ์ แก้วสุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวกัญญาทิพย์ แก้วมณี
พนักงานจ้างทั่วไป