แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต

8 เมษายน 2564 แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ
8 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ-เรื่อง-การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร
8 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ-เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
8 เมษายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ 2564
10 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปี 2563
24 มิถุนายน 2563 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
24 มิถุนายน 2563 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
24 มิถุนายน 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต