คณะผู้บริหาร

นายประกอบ คงพรหม
นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ

นายปรีชา คงเดช
รองนายกเทศมนตรี

นายนิรันดร์ พันธ์ศักดิ์
รองนายกเทศมนตรี


นายภานุวัฒน์ พรหมพิทักษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายเซี้ยน มีเสน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี