คณะผู้บริหาร


นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ


รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี


เลขานุการนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี