โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ


ครู ชำนาญการ


นางตุลยดา พรหมแก้ว

ครู


นางสาวอลิษา วิเศษ

ผู้ช่วยปฏิบัติการเรียนการสอน


นางสาวมนทิรา ศิริชุม

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน


นายวัชระ ศิริรอด

นักการภารโรง