คู่มือประชาชน

8 เมษายน 2564 แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ
8 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ-เรื่อง-การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร
16 มิถุนายน 2562 รายงานผลการดำเนินงาน
6 พฤษภาคม 2562 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
14 พฤศจิกายน 2561 สรุปแบบรายงานผล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
16 กรกฎาคม 2560 การช่วยเหลือสาธารณภัย
18 พฤศจิกายน 2559 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
18 พฤศจิกายน 2559 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
18 พฤศจิกายน 2559 การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
18 พฤศจิกายน 2559 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1 2 3 4