ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

7 ธันวาคม 2563 ประกาศราคากลางราคาอ้างอิง จัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
7 ธันวาคม 2563 ประกาศราคากลางราคาอ้างอิง จัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
27 พฤศจิกายน 2563 เกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด-ตามข้อ2-ข้อ-9-ฉบับ-ก.ย.2562-4.
27 พฤศจิกายน 2563 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์-ข้อ-62-ฉบับ-พ.ค.2563-4.
27 พฤศจิกายน 2563 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
27 พฤศจิกายน 2563 ตารางวงเงินงบประมาณราคากลางราคาอ้างอิง
27 พฤศจิกายน 2563 เพิ่มเติมต่อจากประกาศ/ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 17 ชุด ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลท่าประจะ
27 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง
27 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 17 ชุด ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลท่าประจ
18 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ราคากลาง จัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 186 ลบม.เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลท่าประจะแซมถนนที่ชำรุดภายในเขตตำบลท่าประจะ
1 2