รายงานผลการดำเนินงาน

8 เมษายน 2564 ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง-ณ-วันสิ้นเดือนมีนาคม-2564
7 เมษายน 2564 รายงายผลการดำเนินงานรายไตรม่ส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564
7 เมษายน 2564 ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำเดือนมีนาคม 2564
7 เมษายน 2564 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาส ที่ 3/2564
7 เมษายน 2564 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินกองคลังไตรมาสที่ 3
5 เมษายน 2564 นำส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่ายรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63-31มี.ค.64
4 มีนาคม 2564 ประกาศผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
28 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลท่าประจะ
28 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลท่าประจะ
10 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปี 2563
1 2