ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางนฤดี พรหมเคลื่อน

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางศศิธร ประทุมเมศร์
ครู


นางปทุมวรรณ์  ชาโนจุติ

ครูผู้ดูแลเด็ก