สภาเทศบาล


นายสานนท์ ณ นคร
ประธานสภา


นายประสิทธิ์ บุญสุวรรณ
รองประธานสภา


นายประจวบ สรรพสมบูรณ์
เลขานุการสภา


นายน้อย ชิตศักดิ์สกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


นายสุโชค กาญจนา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


นายอภิเชษฐ์ ไชยเดช
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


นางสวาท จันทร์คง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


นายประสิทธิ์ บุญสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


นายปราโมทย์ ชูทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


นายลำดวน ชูสง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


นายสานนท์ ณ นคร
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


นายนิคม สุขราม
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2