สำนักงานปลัด


นายชัยยา อินทร์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


ส.ต.ต.หญิงเพ็ญจมาศ อ้นทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางอาพร อนงค์

นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวนันทพร หนูนวล
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวปรียาภรณ์ สุุขสวัสดิ์
นักพัฒนาชุมชน


นายปรัญญา ทองนุ่น
นิติกร


นางถิรดา แก้วหนัน
นักวิชาการศึกษา


สิบเอกสุริยวุธ ทัลวัลลิ์

เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายวีระศักดิ์ นาคกรด
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน


นางสาวแก้วมณี รักด้วง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปาริฉัตร เม่าทอง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


น.ส.รัชนี  เพ็ชรคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวปาตาลี  บุญผลึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกาญจนา  เนียมแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ว่าที่ ร.ต.หญิงจุฑาทิพย์ พ่วงทอง

พนักงานจ้างทั่วไป


น.ส.ณัฐกฤตา จันทร์แก้ว

พนักงานจ้างทั่วไป


นายคนอง บุญสุวรรณ์

พนักงานขับรถยนต์


นายคมศักดิ์ สุดเมือง

นักการ