หัวหน้าส่วนราชการ
นายประจวบ สรรพสมบูรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลท่าประจะ

 

นางพรรณี ศรีจริต
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายศุภโชค สงชู
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายชัยยา อินทร์ทอง

หัวหน้าสำนักปลัด