1 2 3 4 5
3 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
15 พฤศจิกายน 2563 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน(กองคลัง) ช่วงไตรมาสที่1 ประจำปี2564
28 ตุลาคม 2563 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน(กองคลัง) ช่วงไตรมาสที่1 ประจำปี2564
22 ตุลาคม 2563 งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2563
16 ตุลาคม 2563 ประกาศ รับ-จ่ายเงิน ของเทศบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
14 ตุลาคม 2563 ประกาศผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำเดือนกันยายน 2563
7 ตุลาคม 2563 ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 63
11 ตุลาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
11 กันยายน 2563 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓
11 สิงหาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าประจะ
1 2 3

27 พฤศจิกายน 2563 ตารางวงเงินงบประมาณราคากลางราคาอ้างอิง
27 พฤศจิกายน 2563 เพิ่มเติมต่อจากประกาศ/ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 17 ชุด ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลท่าประจะ
27 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 17 ชุด ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลท่าประจ
18 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ราคากลาง จัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 186 ลบม.เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลท่าประจะแซมถนนที่ชำรุดภายในเขตตำบลท่าประจะ
20 ตุลาคม 2563 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกสายดอนมะปราง-โคกกะ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ
1 ตุลาคม 2563 ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ (ช่วยเหลืองานทั่วไปของโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ
1 2 3

พันธกิจ เทศบาลตำบลท่าประจะ

“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 3
  • 150
  • 14,086
  • 3,834
  • 0