1 2 3 4 6
5 มกราคม 2564 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ
15 ธันวาคม 2563 การนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมการส่งรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
1 ธันวาคม 2563 เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
27 พฤศจิกายน 2563 แจ้งผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
27 พฤศจิกายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล
3 พฤศจิกายน 2563 แจ้งค่าใช้จ่ายที่เทศบาลตำบลท่าประจะ เบิกจ่ายให้โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าประจะ และ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านควนสมบูรณ์
3 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
15 พฤศจิกายน 2563 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน(กองคลัง) ช่วงไตรมาสที่1 ประจำปี2564
28 ตุลาคม 2563 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน(กองคลัง) ช่วงไตรมาสที่1 ประจำปี2564
22 ตุลาคม 2563 งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2563
1 2 3

30 พฤศจิกายน 2563 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อ/ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 17 ชุด ตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลท่าประจะ
3 ตุลาคม 2563 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 17 ชุด ตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลท่าประจะ
12 พฤษภาคม 2563 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่งโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
12 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ฐานแผ่)สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1 2

พันธกิจ เทศบาลตำบลท่าประจะ

“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 4
  • 4,015
  • 25,638
  • 4,595
  • 0